ISA Associateship Awards

YearName
2022Dr. Vijay Pooniya
Dr. Asha Ram
Dr. Dibakar Ghosh
Dr. Amit Kumar Jha
Dr. Sanjeev Kumar
Dr. Satya Narayan Meena
2021Dr. Subhash Babu
Dr. Meraj Alam Ansari
Dr. Bharat Prakash Meena
Dr. T.U. Patel
2020Dr R.S. Bana
Dr Rakesh Kumar
Dr Seema Sepat
Dr Sanjay Kumar Yadav
Dr Banwari Lal
2019Dr S.L. Jat
Dr Mukesh Choudhary
Dr Raman Jeet Singh
2018Dr Mangaldeep Tuti
Dr B.S. Dhillon
2017Dr V.K. Choudhary
Dr Brij nandan